2, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

అపరాజితా స్తోత్రమ్

 నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతామ్ || ౧ ||


రౌద్రాయై నమో నిత్యాయై గౌర్యై ధాత్ర్యై నమో నమః |
జ్యోత్స్నాయై చేన్దురూపిణ్యై సుఖాయై సతతం నమః || ౨ ||
 

కల్యాణ్యై ప్రణతా వృద్ధ్యై సిద్ధ్యై కుర్మో నమో నమః |
నైరృత్యై భూభృతాం లక్ష్మ్యై శర్వాణ్యై తే నమో నమః || ౩ ||

 

దుర్గాయై దుర్గపారాయై సారాయై సర్వకారిణ్యై |
ఖ్యాత్యై తథైవ కృష్ణాయై ధూమ్రాయై సతతం నమః || ౪ ||

 

అతిసౌమ్యాతిరౌద్రాయై నతాస్తస్యై నమో నమః |
నమో జగత్ప్రతిష్ఠాయై దేవ్యై కృత్యై నమో నమః || ౫ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు విష్ణుమాయేతి శబ్దితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౬ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు చేతనేత్యభిధీయతే |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౭ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౮ ||
 

యా దేవీ సర్వభూతేషు నిద్రారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౯ ||


యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షుధారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౦ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు ఛాయారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౧ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు శక్తిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౨ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు తృష్ణారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౩ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు క్షాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౪ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు జాతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౫ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు లజ్జారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౬ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు శాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౭ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు శ్రద్ధారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౮ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు కాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౧౯ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు లక్ష్మీరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౦ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు వృత్తిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౧ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు స్మృతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౨ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు దయారూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౩ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు తుష్టిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౪ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౫ ||

 

యా దేవీ సర్వభూతేషు భ్రాంతిరూపేణ సంస్థితా |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౬ ||
 

ఇంద్రియాణామధిష్ఠాత్రీ భూతానాం చాఖిలేషు యా |
భూతేషు సతతం తస్యై వ్యాప్త్యై దేవ్యై నమో నమః || ౨౭ ||
 

చితిరూపేణ యా కృత్స్నమేతద్ వ్యాప్య స్థితా జగత్ |
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః || ౨౮ ||27, సెప్టెంబర్ 2014, శనివారం

మంత్ర మాతృకా పుష్పమాలా స్తవం

 

కల్లోలోల్లసితామృతాబ్ధిలహరీ మధ్యే విరాజన్మణి-
ద్వీపే కల్పకవాటికాపరివృతే కాదంబవాట్యుజ్జ్వలే |
రత్నస్తంభసహస్రనిర్మితసభామధ్యే విమానోత్తమే
చింతారత్నవినిర్మితం జనని తే సింహాసనం భావయే || ౧ ||


ఏణాంకానలభానుమండలలసచ్ఛ్రీచక్రమధ్యే స్థితాం
బాలార్కద్యుతిభాసురాం కరతలైః పాశాంకుశౌ బిభ్రతీమ్ |
చాపం బాణమపి ప్రసన్నవదనాం కౌసుంభవస్త్రాన్వితాం
తాం త్వాం చంద్రకళావతంసమకుటాం చారుస్మితాం భావయే || ౨ ||

 
ఈశానాదిపదం శివైకఫలదం రత్నాసనం తే శుభం
పాద్యం కుంకుమచందనాదిభరితైరర్ఘ్యం సరత్నాక్షతైః |
శుద్ధైరాచమనీయకం తవ జలైర్భక్త్యా మయా కల్పితం
కారుణ్యామృతవారిధే తదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౩ ||

 
లక్ష్యే యోగిజనస్య రక్షితజగజ్జాలే విశాలేక్షణే
ప్రాలేయాంబుపటీరకుంకుమలసత్కర్పూరమిశ్రోదకైః |
గోక్షీరైరపి నారికేళసలిలైః శుద్ధోదకైర్మంత్రితైః
స్నానం దేవి ధియా మయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౪ ||

 
హ్రీంకారాంకితమంత్రలక్షితతనో హేమాచలాత్సంచితైః
రత్నైరుజ్జ్వలముత్తరీయసహితం కౌసుంభవర్ణాంశుకమ్ |
ముక్తాసంతతియజ్ఞసూత్రమమలం సౌవర్ణతంతూద్భవం
దత్తం దేవి ధియా మయైతదఖిలం సంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౫ ||

 
హంసైరప్యతిలోభనీయగమనే హారావలీముజ్జ్వలాం
హిందోలద్యుతిహీరపూరితతరే హేమాంగదే కంకణే |
మంజీరౌ మణికుండలే మకుటమప్యర్ధేందుచూడామణిం
నాసామౌక్తికమంగులీయకటకౌ కాంచీమపి స్వీకురు || ౬ ||

 
సర్వాంగే ఘనసారకుంకుమఘనశ్రీగంధపంకాంకితం
కస్తూరీతిలకం చ ఫాలఫలకే గోరోచనాపత్రకమ్ |
గండాదర్శనమండలే నయనయోర్దివ్యాంజనం తేఽంచితం
కంఠాబ్జే మృగనాభిపంకమమలం త్వత్ప్రీతయే కల్పతామ్ || ౭ ||

 
కల్హారోత్పలమల్లికామరువకైః సౌవర్ణపంకేరుహై-
ర్జాతీచంపకమాలతీవకులకైర్మందార
కుందాదిభిః
కేతక్యా కరవీరకైర్బహువిధైః క్లుప్తాః స్రజో మాలికాః
సంకల్పేన సమర్పయామి వరదే సంతుష్టయే గృహ్యతామ్ || ౮ ||

 
హంతారం మదనస్య నందయసి యైరంగైరనంగోజ్జ్వలై-
ర్యైర్భరాంగావలినీలకుంతలభరైర్బధ్నాసి తస్యాశయమ్ |
తానీమాని తవాంబ కోమలతరాణ్యామోదలీలాగృహా-
ణ్యామోదాయ దశాంగగుగ్గులుఘృతైర్ధూపైరహం ధూపయే || ౯ ||

 
లక్ష్మీముజ్జ్వలయామి రత్ననివహోద్భాస్వత్తరే మందిరే
మాలారూపవిలంబితైర్మణిమయస్తంభేషు సంభావితైః |
చిత్రైర్హాటకపుత్రికాకరధృతైర్గవ్యైర్ఘృతైర్వర్ధితై-
ర్దివ్యైర్దీపగణైర్ధియా గిరిసుతే సంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౧౦ ||

 
హ్రీంకారేశ్వరి తప్తహాటకకృతైః స్థాలీసహస్రైర్భృతం
దివ్యాన్నం ఘృతసూపశాకభరితం చిత్రాన్నభేదం తథా |
దుగ్ధాన్నం మధుశర్కరాదధియుతం మాణిక్యపాత్రే స్థితం
మాషాపూపసహస్రమంబ సఫలం నైవేద్యమావేదయే || ౧౧ ||

 
సచ్ఛాయైర్వరకేతకీదలరుచా తాంబూలవల్లీదలైః
పూగైర్భూరిగుణైః సుగంధిమధురైః కర్పూరఖండోజ్జ్వలైః |
ముక్తాచూర్ణవిరాజితైర్బహువిధైర్వక్త్రాంబుజామోదనైః
పూర్ణా రత్నకలాచికా తవ ముదే న్యస్తా పురస్తాదుమే || ౧౨ ||

 
కన్యాభిః కమనీయకాంతిభిరలంకారామలారార్తికా
పాత్రే మౌక్తికచిత్రపంక్తివిలసత్కర్పూరదీపాలిభిః |
తత్తత్తాల మృదంగగీతసహితం నృత్యత్పదాంభోరుహం
మంత్రారాధనపూర్వకం సువిహితం నీరాజనం గృహ్యతామ్ || ౧౩ ||

 
లక్ష్మీర్మౌక్తికలక్షకల్పితసితచ్ఛత్త్రం తు ధత్తే రసా-
దింద్రాణీ చ రతిశ్చ చామరవరే ధత్తే స్వయం భారతీ |
వీణామేణవిలోచనాః సుమనసాం నృత్యంతి తద్రాగవ-
ద్భావైరాంగికసాత్త్వికైః స్ఫుటరసం మాతస్తదాకర్ణ్యతామ్ || ౧౪ ||

 
హ్రీంకారత్రయసంపుటేన మనునోపాస్యే త్రయీమౌలిభి-
ర్వాక్యైర్లక్ష్యతనో తవ స్తుతివిధౌ కో వా క్షమేతాంబికే |
సల్లాపాః స్తుతయః ప్రదక్షిణశతం సంచార ఏవాస్తు తే
సంవేశో నమసః సహస్రమఖిలం త్వత్ప్రీతయే కల్పతామ్ || ౧౫ ||

 
శ్రీమంత్రాక్షరమాలయా గిరిసుతాం యః పూజయేంచేతసా
సంధ్యాసు ప్రతివాసరం సునియతస్తస్యామలం స్యాన్మనః |
చిత్తాంభోరుహమంటపే గిరిసుతా నృత్తం విధత్తే రసా-
ద్వాణీ వక్త్రసరోరుహే జలధిజా గేహే జగన్మంగళా || ౧౬ ||

 
ఇతి గిరివరపుత్రీపాదరాజీవభూషా
భువనమమలయంతీ సూక్తిసౌరభ్యసారైః |
శివపదమకరందస్యందినీయం నిబద్ధా
మదయతు కవిభృంగాన్మాతృకాపుష్పమాలా || ౧౭ ||


ఆంగ్లం మరియు సంస్కృతం లిపిలో ఇక్కడ చదవండి.


14, ఆగస్టు 2014, గురువారం

స్వాతంత్ర్యం

ఎందఱో మహానుభావుల త్యాగ నిరతికి ప్రతిఫలంగా భారతదేశానికైతే స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది కానీ భారతీయులకు మాత్రం ఇంకా రాలేదు. అదేంటి... భారతదేశానికి రావడం, భారతీయులకు రాకపోవడం... 'దేశమంటే మట్టి కాదోయ్... దేశమంటే మనుషులోయ్..' అన్నారు కదా గురజాడ గారు... ఏమైంది వీడికి ఇవాళ్ళ అనుకుంటున్నారా? నేను  ప్రస్తావించింది బాహ్య స్వాతంత్ర్యం గురించి కాదు... ఇది ఇంద్రియాల మీద ధిక్కారంతో సాధించుకోవలసిన ఆంతరంగికమైన స్వాతంత్ర్యం.

'స్వాతంత్ర్యం వచ్చినా మనలో ఫ్యూడల్ లక్షణాలు ఇంకా పోలేదు. అవసరమైతే మనకన్నా పైనున్నవాడి పాదాల మీద తలపెట్టడానికి ఎంత సిద్ధంగా ఉంటామో మన కింద ఉన్నవాడి తల మీద పాదం పెట్టడానికి అంతే సిధ్ధంగా ఉంటాం' అన్నారు జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారు. అసలైన స్వాతంత్ర్యం అంటే మానసికమైన, ఆంతరంగికమైన స్వాతంత్ర్యమే అంటారు వారు.

నిజమే - జడత్వ, మూఢత్వ అంధకారాలను చీల్చుకొని, కులమతాల అడ్డుగోడలను పగలగొట్టి వాటి నుండి విముక్తులు కావడమే నిజమైన స్వాతంత్ర్యం. ఇంద్రియాలను అణచుకోలేక పంచ తన్మాత్రలకు బానిసై ఆ మదించిన గుర్రాలను అణచలేక అవి ఎటువైపు తీసుకెళ్తే అటు వెళ్ళి వాటిని శాంతింపజేసేందుకే జీవితకాలం వెచ్చించి చివరకు భ్రష్ఠుడైపోతాడు మనిషి. ఇది కాదా బానిసత్వం అంటే? ఈ దాస్య శ్రుంఖలాల నుండి విముక్తి పొందడం కాదా స్వాతంత్ర్యం అంటే?

మనసులో సుఖాల ఏ‌సి గదులతో కూడిన కోరికల కాంక్రీట్ భవనాలను నిర్మించే బదులు ఆలోచన అనే నాగలితో దున్ని, మానవత్వపు విత్తును నాటి, సంప్రదాయపు దడ్డి కట్టి, కరుణ నీరు పోసి, భక్తి రశ్మి సోకింపజేస్తే ప్రతి మనసు అందాల బృందావనమే కదా!

అప్పుడు మనం అందరం నిత్యం కోరుకునే సౌభ్రాతృత్వం, సుఖం, శాంతి  అప్రయత్నంగానే నెలకొంటాయి... మన మనసుల్లోనే కాదు, దేశంలో కూడా. ఆ వైపు అందరూ అడుగులు వేయాలని, ఆకాంక్షిస్తూ...

సర్వే జనాః సుజనోభావంతు సర్వే సుజనాః సుఖినోభవంతు ||

15, జనవరి 2014, బుధవారం

శరణాగతి తత్వం

ఆది శంకరాచార్య విరచిత శివానందలహరిలోని ఈ శ్లోకం భక్తి అంటే ఎలా ఉండాలో వివరిస్తుంది. నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన శ్లోకాల్లో ఒకటి.

అంకోలం నిజబీజసంతతి రయస్కాంతోపలం సూచికా
స్వాధ్వీ నైజవిభుం లతా క్షితిరుహం సింధు స్సరిద్వల్లభమ్
ప్రాప్నో తీహ యథా తథా పశుపతేః పదారవింద ద్వయం
చేతోవృత్తి రుపేత్య తిష్ఠతి సదా సా భక్తి రిత్యుచ్యతే ॥


ఊడుగు చెట్టు నుండి రాలిన విత్తనాలు ఎలాగైతే వాటికవే ఆ చెట్టును అంటుకుపోతయో, సూది ఎలాగైతే అయస్కాంతానికి అంటుకుంటుందో, పతివ్రత ఎలాగైతే తన పతిని అంటిపెట్టుకొని ఉంటుందో, తీగ ఎలాగైతే దానికదే చెట్టును అల్లుకుపోతుందో, నదులు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఎలాగైతే సముద్రంలో సంగమిస్తాయో అలా నా చిత్తవృత్తి ఎటూ మరలకుండా పరమేశ్వరుని పాదపద్మముల మీదే లగ్నం అయి ఉంటుంది. అదే భక్తి అనిపించుకుంటుంది.

మనసుకు తెలియకుండానే ఈశ్వరునితో ఐక్యం అవ్వాలి. ఒక్క క్షణం అయినా మరపు ఓర్వలేనంత వ్యాకులత కలగాలి. దేవుణ్ణి మరచిపోతే మనకు శాంతి లేదు అనే ధ్రుడమైన సంకల్పం ఉండాలి. ఈశ్వరానుగ్రహం తప్ప వేరొక వస్తువుతో పనిలేదనే భావన ఉదయిస్తే మనకు తెలియకుండనే భక్తి పుడుతుంది. అదే శరణాగతి తత్వం!

9, జనవరి 2014, గురువారం

వైకుంఠ ఏకదశి విశిష్టత

శ్రీమహావిష్ణువు
 
ఏడాదికి 24 ఏకాదశులు వస్తాయి. సూర్యుడు ఉత్తరాయణానికి మారే ముందు వచ్చే పుష్య శుద్ధ ఏకాదశినే వైకుంఠ ఏకాదశి లేదా ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారు. ఈ రోజున వైకుంఠ వాకిళ్లు తెరుచుకొని ఉంటాయని వైష్ణవాలయాలలో గల ఉత్తరద్వారం వద్ద భక్తులు తెల్లవారుజామునే భగవద్దర్శనార్థం వేచి ఉంటారు. ఈ రోజు మహావిష్ణువు గరుడ వాహనారూఢుడై మూడు కోట్ల దేవతలతో భూలోకానికి దిగివచ్చి భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు కనుక దీనికి ముక్కోటి ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చిందంటారు. ఈ ఒక్క ఏకాదశి మూడు కోట్ల ఏకాదశులతో సమమైన పవిత్రతను సంతరించుకున్నందువల్ల దీన్ని ముక్కోటి ఏకాదశి అంటారని కూడా చెబుతారు. (నాడే హాలాహలం, అమృతం రెండూ పుట్టాయి. ఈ రోజునే శివుడు హాలాహలం మింగాడు. సూర్యుడు ధనుస్సులో ప్రవేశించిన అనంతరం మకర సంక్రమణం వరకు జరిగే 'మార్గళి' మధ్య ముక్కోటి ఏకాదశి వస్తుంది.